श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटी,आळंदी देवाची

ॲड. श्री. राजेंद्र उमाप

प्रमुख विश्वस्त

श्री ज्ञा. म. सं. कमिटी, आळंदी

डॉ. श्री. भावार्थ देखणे

विश्वस्त

श्री ज्ञा. म. सं. कमिटी, आळंदी

श्री. योगी निरंजन नाथ

पालखी सोहळा प्रमुख

श्री ज्ञा.म.सं. कमिटी, आळंदी